Statut

STATUT NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Pamiętając o historii, patrzymy w przyszłość

Nasza organizacja powstała, aby bronić praw społeczności akademickiej i zasad demokracji w Polsce, teraz zaś zrzesza młodych i aktywnych ludzi – studentów.

Prowadzimy szeroką działalność obejmującą swoim zakresem projekty o tematyce biznesowej, edukacyjnej, kulturalnej, charytatywnej, sportowej i turystycznej. Wskazujemy możliwości wpływania na otaczającą nas rzeczywistość, dbając w ten sposób o rozwój każdego Zrzeszonego.

Realizując nasze projekty, kierujemy się przede wszystkim dobrem całej społeczności studenckiej, bo to ludzie byli, są i zawsze będą dla nas najważniejsi.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

NAZWA

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

§1A

SKRÓTY

Użyte w statucie skróty oznaczają:
NZS SGH – Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ZOU –Zarząd Organizacji Uczelnianej
UKR – Uczelniana Komisja Rewizyjna
WZC – Walne Zebranie Członków
NWZC – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

§2

TEREN DZIAŁANIA

NZS SGH działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedziba mieści się w mieście stołecznym Warszawa.

§3

ZASADY DZIAŁANIA

 1. NZS SGH jest apartyjnym, niezależnym stowarzyszeniem studenckim działającym na rzecz ogółu społeczności akademickiej poprzez realizację swoich celów statutowych.
 2. Działania członków NZS SGH opierają się na wolontariacie.
 3. ZOU może podjąć decyzję o zatrudnieniu osób trzecich w celu prowadzenia spraw dotyczących funkcjonowania NZS SGH.

                                                                                      §4

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA

NZS SGH działa i organizuje swoje struktury zgodnie z:

 1. Niniejszym Statutem,
 2. Uchwałami władz NZS SGH,
 3. Obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
  1. ustawą prawo o stowarzyszeniach,
  2. ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

                                                                            §5

NAZWA I SYMBOLE

 1. NZS SGH używa pieczęci z napisem „Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, wyróżniającego emblematu, druków firmowych.
 2. Nazwa „Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” i inne symbole NZS SGH podlegają ochronie prawnej.
 3. Oficjalnym skrótem stowarzyszenia jest „NZS SGH”.

ROZDZIAŁ II

CEL I FORMY DZIAŁANIA

§6

CELE NZS SGH

Celem działalności NZS SGH jest:

 1. Pogłębianie demokracji w środowisku akademickim, obrona swobód demokratycznych i praw obywatelskich oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 2. Ochrona interesów materialnych, społecznych i kulturalnych studentów a w szczególności członków NZS SGH,
 3. Propagowanie tolerancji, odpowiedzialności oraz etycznego zachowania;
 4. Rozwój samorządności i autonomii uczelni wyższych,
 5. Rozwój przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej,
 6. Rozwój kultury, nauki, sportu i turystyki wśród społeczności akademickiej.
 7. Działalność dobroczynna, pomoc społeczna oraz  promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania wyżej wymienionych postaw wśród członków społeczności akademickiej.

                                                                                      §7

METODY DZIAŁANIA NZS SGH

NZS SGH realizuje swoje cele poprzez:

 1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji uczelni oraz innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
 2. Podejmowanie działań w celu ochrony swobód demokratycznych i praw studentów,
 3. Udział członków NZS SGH w życiu publicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracę z władzami uczelni, samorządem studenckim i innymi organizacjami działającymi na jej terenie,
 4. Udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku, gdy zagrożone są prawa członków NZS SGH lub innych studentów,
 5. Organizowanie akcji protestacyjnych studentów w przypadku naruszenia praw lub interesów społeczności akademickiej,
 6. Inicjowanie, popieranie, promowanie i prowadzenie działalności naukowej, biznesowej, kulturalnej i artystycznej studentów oraz umożliwianie prezentacji ich twórczości,
 7. Zapewnienie swobody twórczej i artystycznej studentom oraz umożliwienie prezentacji ich twórczości,
 8. Podejmowanie działań dla rozwoju rekreacji wśród studentów,
 9. Działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony środowiska,
 10. Udzielanie finansowego wsparcia wybranym instytucjom pomocy społecznej,
 11. Współpracę z instytucjami publicznymi.
 12. Podejmowanie inicjatyw charytatywnych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

NABYCIE CZŁONKOSTWA

 1. Członkiem NZS SGH może zostać:
 • student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • student innej uczelni warszawskiej,

o ile akceptuje postanowienia niniejszego Statutu.

 1. Członkostwo poprzedza okres próbny, w czasie którego Kandydat na Członka powinien wykazać się zaangażowaniem w działalność na rzecz NZS SGH.
 2. Okres próbny trwa minimum miesiąc. Decyzja o przyjęciu Kandydata jest podejmowana na podstawie pisemnej deklaracji Kandydata przez ZOU w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Decyzja o przyjęciu Kandydata w poczet Członków może zostać uchylona przez WZC zwykłą większością głosów.

                                                                                         §9

TYTUŁ UCZELNIANEGO CZŁONKA HONOROWEGO

 1. Tytuł Uczelnianego Członka Honorowego może zostać przyznany osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla NZS SGH.
 2. Tytułu Uczelnianego Członka Honorowego nie może uzyskać osoba będąca aktualnie Członkiem NZS SGH.
 3. Tytuł Uczelnianego Członka Honorowego jest nadawany na wniosek ZOU przez WZC bezwzględną większością głosów.

                                                                                         §10

PRAWA CZŁONKÓW NZS SGH

 Członkowie NZS SGH oraz osoby, które uzyskały Tytuł Uczelnianego Członka Honorowego mają prawo do:

 1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności NZS SGH i w tworzeniu jego programu,
 2. Korzystania ze wszystkich form pomocy NZS SGH,
 3. Zgłaszania swoich opinii, wniosków i postulatów władzom NZS SGH i otrzymywania na nie odpowiedzi w ciągu 14 dni od złożenia zapytania do ZOU,
 4. Opiniowania i krytykowania działalności NZS SGH w każdej dziedzinie;
 5. Swobodnego wyrażania na forum NZS SGH swoich przekonań,
 6. Osobistego składania wyjaśnień podczas omawiania we władzach i organach NZS SGH każdej sprawy go dotyczącej.

                                                                                        §11

PRAWO WYBORCZE NZS SGH

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz NZS SGH oraz prawo do głosowania na WZC przysługuje tylko Członkom NZS SGH.

§12

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW NZS SGH

Członkowie NZS SGH są obowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i decyzji władz NZS SGH,
 2. Regularnego płacenia składek członkowskich,
 3. Czynnego udziału w pracach NZS SGH,
 4. Solidarnego uczestniczenia w działaniach NZS SGH, udziału w WZC oraz posiedzeniach władz NZS SGH, do których są wybrani.

§13

USTANIE CZŁONKOSTWA

 1. Członkostwo NZS SGH ustaje wskutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do ZOU,
  2. Upływu roku od zakończenia bądź przerwania studiów,
  3. Ukończenia 28 roku życia,
  4. Skreślenia z listy członków w przypadku zalegania z uiszczaniem składek przez okres 6 miesięcy na podstawie uchwały ZOU,
  5. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały ZOU, podjętej większością 2/3 głosów, z powodu:
   1. działania na szkodę NZS SGH,
   2. nieprzestrzegania Statutu NZS SGH, w szczególności przez nieusprawiedliwioną nieobecność na WZC,
   3. braku zaangażowania w działalność NZS SGH przez okres 2 kolejnych semestrów,
  6. Śmierci.
 2. Tytuł Uczelnianego Członka Honorowego ustaje wskutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie ZOU,
  2. Decyzji WZC zwykłą większością głosów.

§14

ODWOŁANIA OD DECYZJI O SKREŚLENIU Z LISTY CZŁONKÓW

 1. Osobie skreślonej z listy członków na podstawie §13 pkt. 1 ust. d) i e), przysługuje pisemne odwołanie do UKR w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały ZOU zainteresowanemu.
 2. UKR podejmuje stosowną uchwałę o podtrzymaniu bądź uchyleniu uchwały ZOU zwykłą większością głosów w terminie 14 dni od złożenia odwołania.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE NZS SGH

§15

WŁADZE NZS SGH

 1. Władzami NZS SGH są:
  1. WZC,
  2. ZOU,
  3. UKR

§16

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Kadencja władz organizacji uczelnianej trwa od zamknięcia WZC do zamknięcia kolejnego WZC.
 2. Dotychczasowi członkowie ZOU i UKR pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru następców podczas WZC.
 3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków ZOU w liczbie nie większej niż 1/3 jego pierwotnego składu, pozostałe osoby z ZOU mają prawo kooptacji nowych członków ZOU w drodze uchwały tego ZOU (za wyjątkiem przewodniczącego).
 4. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji do 1/3 członków UKR, pozostałe osoby mają prawo dokooptować nowego członka UKR w drodze uchwały tego UKR.
 5. W przypadku niemożności pełnienia swoich obowiązków przez Przewodniczącego NZS SGH, odwołania bądź ustąpienia z funkcji Przewodniczącego NZS SGH jego obowiązki przejmuje Sekretarz NZS SGH.
 6. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu NZS SGH przez Przewodniczącego, UKR w drodze uchwały zwołuje NWZC w terminie do 14 dni od daty stwierdzenia naruszenia
 7. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego lub ponad 1/3 składu ZOU ze stanowiska, UKR w drodze uchwały zwołuje NWZC w terminie do 14 dni od daty ustąpienia, podczas którego zostanie wybrane nowe ZOU.
 8. W przypadku ustąpienia ponad 1/3 składu UKR ze stanowiska, ZOU w drodze uchwały zwołuje NWZC w terminie do 14 dni od daty ustąpienia, podczas którego zostanie wybrana nowa UKR.
 9. W przypadku wyboru nowych władz NZS SGH podczas WZC, kadencja ustępujących kończy się wraz z zamknięciem WZC.

 

§17

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 1. WZC jest najwyższą władzą NZS SGH i jest zwoływane przez ZOU raz do roku w terminie pomiędzy 1 a 23 maja.

1a. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach WZC może być zwołane w innym niż przewidziany w ust.1 terminie lub można zmienić termin już wcześniej zwołanego WZC. Przez szczególnie uzasadnione okoliczności należy rozumieć przede wszystkim okoliczności zewnętrzne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające przeprowadzenie WZC w statutowym terminie.

 1. Warunkiem ważności WZC jest zawiadomienie wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Powiadomienie o terminie WZC odbywa się drogą zwyczajową (przez co najmniej dwa kanały informacyjne).
 2. Członkowie ZOU mają prawo nie dopuścić do udziału w obradach WZC osób, które nie są członkami NZS SGH.
 3. Obecność na WZC jest obowiązkiem członków NZS SGH. Nieobecność na WZC musi być usprawiedliwiona i uzasadniona.
 4. Poprzez usprawiedliwioną nieobecność na WZC rozumie się:
  1. chorobę,
  2. egzamin,
  3. wyjazd na stypendium zagraniczne,
  4. wypadek losowy.
 5. WZC podejmuje prawomocne uchwały zwykłą większością ważnie oddanych głosów, przy obecności: w pierwszym terminie, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, zaś w drugim bez względu na ich liczbę.
 6. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie ZOU ogłasza drugi termin WZC w ciągu 14 dni od pierwszego terminu.

§18

KOMPETENCJE WZC

Do kompetencji WZC należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działania NZS SGH,
 2. Wybór nowego i odwoływanie ZOU i UKR,
 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności ZOU i UKR oraz udzielanie lub nieudzielanie absolutorium członkom ZOU na wniosek UKR,
 4. Uchwalanie budżetu NZS SGH,
 5. Uchwalanie zmian Statutu NZS SGH,
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. Opiniowanie decyzji ZOU o przyjęciu kandydata w poczet Członków NZS SGH,
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji ZOU o odrzuceniu kandydatury na Członka NZS SGH,
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji ZOU o pozbawieniu członkostwa,
 10. Nadawanie i odbieranie Tytułu Uczelnianego Członka Honorowego,
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu NZS SGH,
 12. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy NZS SGH w wypadku jego rozwiązania,
 13. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach NZS SGH niezastrzeżonych do kompetencji innych władz NZS SGH.

§19

ABSOLUTORIUM

 1. Absolutorium zostaje przyznawane ustępującym członkom ZOU poprzez uzyskanie zwykłej większości głosów.
 2. Osoby, które nie uzyskały absolutorium, nie mogą kandydować do żadnych wybieralnych władz NZS SGH.

§20

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 1. NWZC może być zwoływane:
  1. na wniosek UKR do ZOU,
  2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków NZS SGH do ZOU.
 2. NWZC zwoływane jest przez ZOU w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. NWZC może być zwołane przez UKR, w sytuacji opisanej w §16 pkt 6.
 4. Warunkiem ważności NWZC jest upublicznienie informacji wszystkim członkom co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Powiadomienie o terminie NWZC odbywa się drogą zwyczajową (przez co najmniej dwa kanały informacyjne).

§21

ZARZĄD ORGANIZACJI UCZELNIANEJ

 1. ZOU jest organem wykonawczym NZS SGH.
 2. ZOU składa się z 3 – 7 członków NZS SGH, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Wiceprzewodniczącego ds. Finansów.
 3. Członkiem ZOU nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Liczbę członków ZOU określa Przewodniczący podczas WZC.
 5. ZOU podejmuje uchwałę o podziale zadań ze względu na pełnione funkcje na swoim pierwszym posiedzeniu.
 6. Nie można łączyć stanowisk w ZOU oraz UKR.
 7. Członkowie ZOU nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia swej funkcji. Przysługuje im jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

§22

WYBORY ZOU

Wybory ZOU odbywają się w następujący sposób:

 1. Wybory Przewodniczącego ZOU:
  1. WZC wybiera Przewodniczącego ZOU w głosowaniu równym, tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników WZC. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na swoją kandydaturę.
  2. Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzymała ponad połowę z oddanych ważnych głosów.
  3. Jeżeli w wyniku pierwszej tury głosowania nikt z kandydatów nie otrzymał ponad połowy ważnych oddanych głosów, dwóch kandydatów z największą liczbą głosów przechodzi do drugiej tury głosowania.
  4. Przewodniczącym zostaje wybrana osoba, która w wyniku drugiej tury głosowania otrzymała większość zwykłą z oddanych ważnych głosów.
  5. W przypadku, gdy jedyny kandydat nie otrzyma 50% ważnych głosów, w przeciągu 14 dni zostaje zwołane NWZC. Do tego czasu swoje funkcje pełni ustępujący ZOU.
  6. W ZOU nie może zasiadać osoba, która deklaruje swoją przynależność do partii politycznych.
 2. Przewodniczący w trakcie tego samego WZC zgłasza propozycję składu ZOU. Każda z osób proponowana przez Przewodniczącego musi wyrazić na to zgodę.
 3. Propozycja całego składu zostaje następnie zaopiniowana przez WZC.
  1. Pozytywna opinia zwykłej większości członków WZC jest równoznaczna z przyjęciem proponowanego składu kandydatów do ZOU.
  2. W przypadku odrzucenia propozycji całego składu ZOU opiniowane są poszczególne kandydatury.
   1. Pozytywna opinia zwykłej większości członków WZC jest równoznaczna z przyjęciem kandydata do ZOU.
   2. W przypadku opinii negatywnej Przewodniczący:
    Zgłasza nową kandydaturę podczas tego samego WZC, która musi otrzymać pozytywną opinię zwykłej większości członków WZC, bądź
    2. Podejmuje decyzję o zmniejszeniu liczby członków ZOU (liczba ta nie może być mniejsza niż 3), bądź
    3. Zgłasza nową kandydaturę w przeciągu 7 dni. Nowa kandydatura musi zostać zaakceptowana przez WZC zwykłą większością głosów.
  3. Jeżeli kandydat wymieniony w punkcie 3 lit. b) ustęp ii) nie uzyska zwykłej większości głosów, na kolejnym WZC każdy obecny Członek NZS SGH ma prawo do zgłoszenia kandydatury na nieobsadzone stanowisko w ZOU. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na swoją kandydaturę.
  4. Członkiem ZOU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu tajnym.

§23

KOMPETENCJE ZOU

Do kompetencji ZOU należy:

 1. Reprezentowanie NZS SGH na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Kierowanie bieżącą działalnością NZS SGH,
 3. Realizacja zadań statutowych NZS SGH,
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem NZS SGH oraz planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. Przyjmowanie oraz skreślanie Członków NZS SGH,
 6. Zwoływanie WZC,
 7. Wykonywanie uchwał WZC,
 8. Przygotowanie i opracowanie sprawozdania rocznego z merytorycznej i finansowej działalności NZS SGH,
 9. Uchwalanie regulaminu ZOU oraz innych regulaminów.

§24

POSIEDZENIA ZOU

 1. Posiedzenia ZOU odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące z pominięciem okresu wakacyjnego. Zwołuje je Przewodniczący ZOU bądź Sekretarz ZOU.
 2. Uchwały ZOU zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż 1/2 członków ZOU.
 3. W sprawach nierozstrzygniętych głos Przewodniczącego ZOU jest decydujący.

§25

OŚWIADCZENIA WOLI

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu NZS SGH uprawnionych jest dwóch członków ZOU działających łącznie, w tym Przewodniczący ZOU.
 2. Przewodniczący ZOU ma prawo udzielić pisemnego pełnomocnictwa członkowi ZOU do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

§26

UCZELNIANA KOMISJA REWIZYJNA

 1. UKR składa się z 3-5 członków wybranych przez WZC.
 2. Uchwały UKR zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków.
 3. Członkowie UKR nie mogą być członkami ZOU, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkiem UKR nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie UKR nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia swej funkcji. Przysługuje im jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

 

§27

WYBORY DO UKR

Wybory do UKR odbywają się w następujący sposób:

 1. WZC najpierw ustala liczbę a następnie wybiera Członków UKR w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników WZC. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na swoją kandydaturę.
 2. Każdy z uczestników głosowania głosuje na nie większą liczbę kandydatur, niż została ustalona liczba członków UKR.
 3. Członkami UKR zostają kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów.

§28

KOMPETENCJE UKR

Do kompetencji UKR należą:

 1. Kontrola realizacji zadań statutowych i działań finansowych ZOU poprzez żądanie przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności NZS SGH oraz składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących tej działalności,
 2. Składanie sprawozdań na WZC,
 3. Wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla ustępującego ZOU na WZC,
 4. Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych dotyczących Członków NZS SGH,
 5. Wybór przewodniczącego UKR spośród członków UKR.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK NZS SGH

 

§29

MAJĄTEK NZS SGH

 1. Majątek NZS SGH tworzą:
  1. ruchomości i nieruchomości,
  2. środki pieniężne pozyskane na działalność statutową,
  3. wartości niematerialne i prawne.
 2. Przychodami NZS SGH mogą być:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje i subwencje,
  3. darowizny, zapisy i spadki,
  4. inwestycje rozumiane, jako aktywa posiadane przez NZS SGH w celu uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków,
  5. środki uzyskane w organizowanych zgodnie z przepisami prawa zbiórkach publicznych,
  6. dochody z działalności gospodarczej.
 3. Majątek oraz przychód NZS SGH służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 4. Majątek nie może stanowić źródła udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków NZS SGH, członków organów lub pracowników NZS SGH oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 5. Majątek NZS SGH nie może być przekazany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 6. Majątek NZS SGH nie może być wykorzystany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 7. Majątek NZS SGH nie może być przeznaczony na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie NZS SGH, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 8. NZS SGH prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje ZOU.
 10. NZS SGH może prowadzić działalność gospodarczą (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności znaną dalej PKD) w zakresie:
  1. organizacji, promocji i zarządzania imprezami takimi jak targi i konferencje– nr 82.30.Z według PKD,
  2. organizacji lig sportowych – nr 93.19Z według PKD,
  3. klubów filmowych – nr 59.14Z według PKD,
  4. organizacji imprez turystycznych – nr 79.12Z według PKD,
  5. prowadzenia kampanii reklamowych i pozostałych usług reklamowych mających na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów – nr 73.11Z według PKD.
 11. Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy i pomocniczy wobec działalności statutowej.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§30

Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania NZS SGH podejmuje WZC większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§31

W przypadku rozwiązania się NZS SGH o przeznaczeniu jego majątku decyduje ostatnie WZC.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§32

Wszelkie zmiany w Statucie wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez odpowiedni organ rejestrujący

§33

Członkowie honorowi z dniem wejścia zmian w statucie automatycznie nabywają Tytuły Uczelnianych Członków Honorowych o których mowa w § 9.